İLETİŞİM VE CANLI YARDIM AYDINLATMA METNİ

Otovitrin Otomotiv A.Ş. (Kısaca “Otovitrin”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu, “Binbaşı Reşatbey Mh. Akçay Cd. No:57 Gaziemir / İzmir” adresinde mukim, İzmir Ticaret Sicil Memurluğu 235260 sicil numarasında (MERSIS No: 0649116899300001) kayıtlı Otovitrin Otomotiv A.Ş. (Bundan böyle kısaca "Hızlı Kredi" olarak anılacaktır) dir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

Bu kapsamda “hızlıkredi” adresinde iletişim formunu doldurarak öneri, şikayet, bilgi isteği ve teşekkürlerinizi iletmeniz durumunda “Ad-Soyad, E-posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Firma Adı, Mesaj” içerikli kişisel verileriniz, tarafınızca oluşturulan bilgi isteği, öneri, şikayet ve teşekkür başvurularınız hakkında tarafınızla iletişim kurulması ve başvuru kapsamındaki taleplerinizin karşılanması için gerekli araştırma/incelemelerin ve tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması amacıyla 6698 Sayılı Kanunun 5/2-c maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2-e maddesinde yer alan “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve 5/2-f maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenecektir.

Yine “hızlıkredi” adresinde yer alan canlı yardım üzerinden bizler ile iletişime geçmeniz halinde; “Ad-Soyad, E-posta Adresi, Cep Telefonu Numarası” canlı yardım işlemi sırasında paylaşacağınız diğer kişisel verileriniz, sizlere doğru hitap edilebilmesi, iletişimin teyidi, şirketimizin bilgi danışma hizmeti temin sürecinin yürütülmesi, doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, şirket faaliyetlerimizin yürütülmesi, müşteri talep, öneri ve şikayetlerinin değerlendirilerek müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlarına yönelik olarak 6698 Sayılı Kanunun 5/2-c maddesinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2-e maddesinde yer alan “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve 5/2-f maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri uyarınca işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

HIZLIKREDİ, yukarıdaki amaçlar ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenen kişisel verilerinizi müşteri hizmetlerine ilişkin operasyonel faaliyetlerin yürütülmesinde destek aldığımız üçüncü taraf hizmet sağlayıcı firmalar (bu firmalar yurt dışında yer alan depolama alanları kullanabilmektedir), sunucularımızı barındırabilmek, yedekleyebilmek ve e-posta hizmeti alabilmek için bu konuda destek aldığımız yurt içinde bulunan firma ile, üyelik işlemlerine ilişkin kayıtları tuttuğumuz sistemleri bize sunan ve yurt dışında da yer alabilecek olan servis sağlayıcılarımızla ve mahkeme celbi, mahkeme kararı veya esas itibarıyla bunlara benzer bir kararın varlığı halinde veya muhtemel bir fiziki zarar veya finansal kaybı önlemek ya da şüphelenilen bir yasadışı faaliyeti bildirmek için gerekli olması halinde kişisel verileri yasal işlemlere müdahil olan üçüncü taraflarla, resmi makamlarla ve hukuk bürosuyla paylaşabiliriz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

HIZLIKREDİ olarak kişisel verilerinizi, web sitemiz üzerinden iletişim formunu doldurmanız, canlı yardım destek hattı üzerinden bizlerle iletişime geçmeniz şeklinde otomatik yollarla ve/veya çağrı merkezi ile yapacağınız görüşme ile tarafımızla iletişim kurarak sözlü olarak bilgilerinizi iletmeniz veya başka kanallar ile iletişim kurarak bilgi ve belge paylaşmanız suretiyle işlemekteyiz.

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş̧ olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında bulunan haklarınızın kullanımına ilişkin talepleriniz için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte yazılı talebinizi noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla, şirketimiz adresine veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise ıslak imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibi olarak Kanunda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular en kısa sürede ve en geç çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde hızlıkredi tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.