GENEL İŞLEM KOŞULLARI

Burada yer alan Genel İşlem Koşulları Binbaşı Reşatbey Mh. Akçay Cd. No:57 Gaziemir / İzmir adresinde kain, HIZLI KREDİ Motorlu Taşıtlar Anonim Şirketi tarafından yürütülen www.hizlikredi.net.tr internet adresi, ve bağlı mobil uygulamaları üzerindeki elektronik ticaret hizmetlerinin (bundan böyle "HIZLI KREDİ") kullanımına ilişkin şartları tanımlamaktadır. Hızlı Kredi web sitesi, ve/veya bağlı mobil uygulamalarına (kısaca PORTAL olarak anılacaktır) giren ya PORTAL’daki formları dolduran her kullanıcı İşlem Koşulları'nda yer alan hükümlerin kabulüne dair onayı işaretlemekle birlikte bu İşlem Koşulları’nı kabul eder.

A- KAYIT

a) HIZLI KREDİ yazılımının ÜYE tarafından kullanılması, HIZLI KREDİ ile diğer aktif hizmetlere ilişkin sözleşme akdedilmesi ve kayıt işlemlerinin tamamlanması koşuluna bağlıdır.
b) Sözleşme akdedilmeden önce ve ayrıca sözleşmenin yürürlük süresi içinde HIZLI KREDİ, ÜYE’nin iletişim bilgilerini onaylama yetkisine haizdir.
c) HIZLI KREDİ, ÜYE tarafından yüklenen bilgileri onayladığı tarihte sözleşme yürürlük ve geçerlilik kazanacaktır.

B- KULLANIM KOŞULLARI

a) İlgili Sözleşmenin Taraflarca onaylanmış olması ile HIZLI KREDİ ve ÜYE arasında akdedilen sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Genel İşlem Koşulları yürürlüğe girer.
b) HIZLI KREDİ aşağıda belirtilen konulardaki haklarını saklı tutmaktadır:

 1. ÜYE’yi telefon ile arama ve özellikle sözleşmenin akdedilmesine yönelik görüşmelerin şartlarını kesinleştirmek üzere, kayıt formunda girilmiş olan bilgileri doğrulama; ve/veya
 2. Herhangi bir gerekçe belirtilmeden sözleşme teklifi göndermeme veya ÜYE tarafından gönderilen teklifi kabul etmeme.
c) HIZLI KREDİ, sözleşmenin akdedilmesinden önce, Genel İşlem Koşulları’nın ilgili maddelerinde belirtilen belgelerin sunulmasını talep edebilecektir.
d) Genel İşlem Koşulları ve sözleşme hükümleri arasında çelişki bulunması halinde, sözleşmenin geçerliliğine üstünlük tanınacaktır.

C- YAZILIM ÇALIŞMA PRENSİPLERİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR

a) Sözleşme uyarınca HIZLI KREDİ, PORTAL üzerinde elektronik ticaret yapmak suretiyle ÜYE’nin satın alacağı yan hizmetler karşılığında ÜYE tarafından yapılan ödemeleri kabul edecek ve HIZLI KREDİ’in maliki olduğu yazılımın kullanılarak satım işleminin sonuçlanmasını sağlayacaktır.
b) ÜYE, HIZLI KREDİ’in banka, kredi veya finans kurumu olmadığını ve hizmetin bankacılık hizmeti olmadığını, motorlu araç satın alımına aracılık ve ödeme için yazılım tahsisi hizmeti olduğunu, kabul eder.
c) Sözleşme uyarınca ÜYE, HIZLI KREDİ yazılımının kullanılması karşılığında sözleşme ve/veya Genel İşlem Koşullarında belirtilen tutar kapsamında komisyon veya sabit ücret ödemekle yükümlü olacağını kabul eder.
d) HIZLI KREDİ, Taraflar arasında yürürlükte olan sözleşme kapsamında belirlenen komisyon oranlarının içeriğini dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme yetkisine haizdir.
e) HIZLI KREDİ, yetkisiz kişiler tarafından bilgilere erişilmesinin engellenmesi amacıyla PORTAL üzerinde kullanılan ve elektronik ticaret faaliyetinin gerçekleşmesini sağlayan yazılımı en yüksek güvenlik sertifikası ile donatmak için çaba gösterecektir.
f) ÜYE, PORTAL ve HIZLI KREDİ’in maliki olduğu yazılım aracılığıyla yaptığı işlemle ilgili olarak verilere yönelik etkili güvenlik standartları sağlayacaktır. ÜYE, PORTAL’a erişmek için kullandığı bilgisayar, akıllı telefon veya herhangi diğer bir cihazı, uygun deneyime ve uzmanlığa sahip üçüncü şahıslar aracılığıyla sağlanan korumalarla virüs saldırıları veya üçüncü şahıs saldırılarından korumakla yükümlüdür.
g) HIZLI KREDİ, güvenlik standardı değişikliklerinin sonucunda güvenlik standardını değiştirme hakkını saklı tutar.
h) ÜYE, kurumsal yapısında/ortaklılık yapısında, faaliyet alanında, adres vesair iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişikliklerini HIZLI KREDİ’ye 7 gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bilgilerin noksanlığı veya değişikliklerin zamanında bildirilmemesi halinde HIZLI KREDİ, ÜYE ile akdetmiş olduğu sözleşmeyi dilediği takdirde feshedebileceği gibi hizmet vermeyi de geçici bir süre durdurabilir.

D- ARAYÜZ

a) HIZLI KREDİ, HIZLI KREDİ yazılımına ait PORTAL arayüzü için ÜYE’ye erişim sağlayacaktır.
b) Arayüze erişim sağlanması amacı doğrultusunda ÜYE, HIZLI KREDİ’den sayılar, harfler veya sembollerden oluşan bir parola alacak ve bu parola ile PORTAL arayüzüne giriş sağlayacaktır.
c) ÜYE, parola gizli tutmakla, yetkisiz şahıslara ifşa etmemekle ve parolanın tahsis amacı haricinde başkaca amaçlar için kullanılmasını önlemekle yükümlüdür.

HIZLI KREDİ, ÜYE tarafından parolanın kaybedilmesi veya açığa çıkması durumunda herhangi bir sorumluluğa sahip olmadığı gibi kusurun HIZLI KREDİ’ye ait olduğu kanıtlanmadığı müddetçe üçüncü şahıslar tarafından ÜYE’ye verilecek zararlardan da sorumlu değildir.

E- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) ÜYE’nin sistem araçlarında değişiklik yapmasına, sistem tarafından öngörülenler dışında işlevlerine müdahalede bulunmasına veya sistem araçlarının kurulum ve kullanım talimatlarının aksine hareket etmesine izin verilmez.
b) ÜYE, HIZLI KREDİ’nin talep ettiği bilgileri sağlamakla yükümlüdür. ÜYE’nin bu hüküm gereğince bilgi sağlamaması ve talebe rağmen verilmemesi/iletilmemesi hâlinde, HIZLI KREDİ bilgisi verilmeyen işlemi yapmayı reddetmek veya ÜYE’nin yazılım sistemine erişimini tamamen engellemek yetkisine haizdir.
c) ÜYE, PORTAL dışında elektronik ticaret ile uğraşırken satımı yasak olan ürünler ve hizmetler sunmayacaktır. HIZLI KREDİ tarafından, ÜYE internet sitelerinde satışı hukuka aykırı olan ya da HIZLI KREDİ ilkelerine ters düşen, özellikle aşağıda belirtilen ürünlerin veya hizmetlerin sunulduğunun tespiti hâlinde, hizmetlere ilişkin ödemeleri reddetme veya HIZLI KREDİ yazılımının kullanılmasını tamamen durdurma yetkisi vardır:

 • Pornografik ürünler veya erotik nitelikteki hizmetler,
 • Çocuk pornografisi gösteren veya teşvik eden ürünler ve pornografi dağıtımı suçunun işlendiğine dair işaretler gösteren diğer cinsel uygulamalar,
 • Uyuşturucu ve psikotropik maddelerin veya zehirlerin yaygınlaştırılması,
 • Reçeteli verilen ilaçların satışı,
 • Suça teşvik edebilecek veya neden olabilecek veya telif hakkı korumalarını teknik yollarla ortadan kaldıran ürünlerin satılması veya hizmetlerin sunulması,
 • Terör mevzuatı kapsamına giren ürün ve hizmetler,
 • Üçüncü şahıslar nezdinde HIZLI KREDİ’nin itibarını zedeleyebilecek biçimde hakaret, sövme içeren diğer ürünler veya hizmetler,
 • Bahis borçları veya kumar kazançları için kumar faaliyetinin yeri ve türünden bağımsız olarak ödeme yapmak,
 • Üçüncü kişilerin fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl eden ürünler.

d) Yukarıda sayılan sebeplere bağlı olarak ödeme işleminin reddedilmesi veya HIZLI KREDİ yazılımına erişimin tamamen askıya alınması sözleşmenin HIZLI KREDİ tarafından ihlâlini teşkil etmez.
e) PORTAL üzerinde yapılan ÜYE işlemleri sebebiyle HIZLI KREDİ’nin bir zarara uğraması halinde, ÜYE HIZLI KREDİ’nin uğradığı maddi ve manevî zararı tamamen tazmin etmekle yükümlüdür.

II.HIZLI KREDİ’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1) HIZLI KREDİ’nin Ödemenin Yapılmasını Reddetme ve Yazılımı veya Arayüze Erişimi Engelleme Hakkı
a) HIZLI KREDİ, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, ÜYE tarafından yapılan ödemeleri reddetme hakkına sahip olacaktır:
 • İşlemin yasal hükümlere uygun olmadığına yönelik bir şüphe varsa,
 • İşlemin, işlemde kullanılan banka hesabı sahibinin bilgisi dışında yapıldığına yönelik bir şüphe varsa,
b) HIZLI KREDİ, özellikle aşağıdaki durumların meydana gelmesi halinde, HIZLI KREDİ yazılımına veya arayüze erişimi engelleme hakkına sahip olacaktır:
 • ÜYE’nin kullandığı donanımdan HIZLI KREDİ yazılımına yönelik bilgisayar virüsü tehdidi varsa,
 • Sözleşme ve Genel İşlem Koşullarının kabul edildiğine dair imza dahil herhangi bir ÜYE işleminin yerine getirilmemesi halinde,
 • ÜYE bilgilerinin sözleşmede veya Genel İşlem Koşullarında belirtilen ilkeler veya yükümlülüklerle tutarlı değilse,
c) HIZLI KREDİ adına kayıtlı yazılımın kullanıma kapatılması hâlinde, sözleşme ve Genel İşlem Koşulları sona erdirilecek ve sona erme gününe kadar doğan alacaklar HIZLI KREDİ tarafından tahsil edilecektir.

2) HIZLI KREDİ Yazılım Bakımı, Kesintiler ve Arıza Çözümleri
a) HIZLI KREDİ, hizlikredi.net.tr elektronik ticaret PORTAL’ında kullanılan yazılımının düzgün olarak çalışması için gerekli olan sürekli bakımı, donanımı ve yazılımı sağlayacaktır. Bununla bağlantılı olarak HIZLI KREDİ’nin ilgili sunucuların çalışmasını geçici olarak durdurma veya sınırlandırma hakkı vardır.
b) HIZLI KREDİ, kesintilerin işgünleri dışındaki günlerde özellikle akşam veya gece saatlerinde (19:00 - 06:00 saatleri arasında) gerçekleştirilmesi için azami özen gösterilecek olup, acil durumlarda bu gün ve saatler dışında da kesinti olabilecektir.
c) HIZLI KREDİ, acil durumlar dışında e-posta mesajı göndererek ÜYE’yi kesinti hakkında önceden bilgilendirecektir.
d) HIZLI KREDİ, arayüzlerine kesintisiz erişim sağlanacağını veya HIZLI KREDİ yazılımının kesintisiz çalışacağını garanti etmemektedir.

3) Kişisel Bilgilerin Korunması
a) ÜYE tüzel kişilik, kullanıcının kurumsal yapısına ait kişisel ve ticari bilgilerin sadece işbu belirtilen hizmetlerin verilmesini temin amacıyla HIZLI KREDİ tarafından işlenmesini (sisteme tanımlamak ve kayıt etmek) kabul etmektedir.
b) HIZLI KREDİ tarafından ÜYE’nin iletişim bilgileri sadece HIZLI KREDİ ile iletişime geçme amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda belirtilen kişiler ve durumlar hariç olmak üzere bu bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.
 1. HIZLI KREDİ çalışanları,
 2. HIZLI KREDİ’in kişisel bilgilerin işlenmesi (sisteme tanımlanması ve kayıt etmek) konusunda görevlendirdiği üçüncü kişiler,
 3. Yasal görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan durumlar.
c) HIZLI KREDİ, ÜYE internet adresi, iletişim bilgileri ve yetkili kişi bilgilerini ancak ÜYE’nin ticari faaliyetlerine herhangi bir katma değer sağlaması durumunda, bir iş ortağı ile paylaşabilecektir. Bu gibi bir durumda HIZLI KREDİ, ÜYE’nin sadece iletişim bilgilerini paylaşmakta olup, iş ortağı ile ÜYE arasında kurulacak herhangi bir ticarî ilişkinin veya bu ilişkiden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlığın tarafı olmayacaktır.
d) HIZLI KREDİ, yürürlükteki yasal hükümler gereğince sır kapsamına giren her türlü bilgiyi gizli tutacaktır.

F. ŞİKAYET PROSEDÜRÜ, HATA VE ZARAR SORUMLULUKLARI
I. ŞİKAYET PROSEDÜRÜ HIZLI KREDİ tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin ÜYE şikayetleri aşağıda belirtilen şekillerde bildirilir:
 1. [email protected] e-posta adresine, veya
 2. HIZLI KREDİ’in Binbaşı Reşatbey Mh. Akçay Cd. No:57 Gaziemir / İzmir adresine iadeli taahhütlü posta göndermek suretiyle, ÜYE, Sözleşme’de belirtilen telefon numarasının devamlı surette çalışan bir yardım hattı veya çağrı merkezi olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Yetkili çalışanın veya bir başka kişinin ÜYE’nin telefonla bildirdiği şikâyeti kabul etmemesi halinde, ÜYE yukarıda belirtilen yollardan birini kullanarak şikâyeti yazılı olarak yapmayı taahhüt eder. ÜYE tarafından yöneltilecek şikayetler şu ayrıntıları içereceklerdir:
  a) şikayet nedeni,
  b) işlemde dahil edilen tarafların listesi, ve
  c) sorunun ayrıntılı bir listesi ve olası hata mesajlarının içeriği.
 3. ÜYE’nin şikâyeti telefon yoluyla bildirmesi halinde, ÜYE HIZLI KREDİ’nin kendisinden talep edeceği iletişim bilgilerini vermekle ve ayrıca belgelerin, taramaların veya hata mesajlarının içeriğinin v.s. gönderilmesiyle yükümlü olacaktır. HIZLI KREDİ şikayetlerdeki eksiklikler (bildirim eksiklikleri) ile bağlantılı olarak meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.
 4. ÜYE, HIZLI KREDİ yazılımı ve işlemlerle ilgili olarak iletilen şikayetleri üçüncü kişiler ile paylaşmayacak ve şikâyetin ilk olarak kendisi tarafından doğrulanması ile yükümlü olacaktır. Şikayetler, HIZLI KREDİ tarafından kendisine ulaşma tarihinden itibaren 7 gün içerisinde yanıtlanmaya gayret edilecektir.
II. HATA VE ZARARDAN DOĞAN SORUMLULUK

a. HIZLI KREDİ, ÜYE’nin kendi internet sitesinde sunulan ürünlerin veya hizmetlerin tüketicilere sağlanmasına veya tedarik edilmesine katılmayacaktır. Bu nedenle HIZLI KREDİ yazılımı aracılığıyla satın alımı gerçekleştirilmiş ve ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlerden veya bu ödemesi yapılan ürünler veya hizmetlere ilişkin ÜYE ve tüketici (3.kişi) arasındaki sözleşmenin hukuka uygun bir şekilde akdedilmiş olup olmasından HIZLI KREDİ hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
b. HIZLI KREDİ, sadece sözleşmeden veya Genel İşlem Koşulları’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini ihlâl etmesi halinde meydana gelen zararlardan sorumlu olup, kendi kusurunun bulunmadığı üçüncü şahıs veya ÜYE tarafından neden olunan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
c. HIZLI KREDİ, satış işleminin tamamlanması ve ödeme (havale, EFT veya herhangi bir şekilde para transferi) emrinin verilmesinin ardından ÜYE tarafından bilgilerin hatalı veya eksik girilmesi nedeniyle işlemlerin tamamlanmaması veya gecikmesi nedeniyle meydana gelen durumlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. HIZLI KREDİ, öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar neticesinde meydana gelen gecikmelerden, işlemin gerçekleştirilememesinden veya işlemde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.
d. HIZLI KREDİ sitesi ziyaret edildiğinde ÜYE’NIN kullandığı bilgisayara bilgi konulabilir. ÜYE, HIZLI KREDİ tarafından gerçekleştirilen bu işleme izin verdiğini kabul ve taahhüt etmektedir. Bu bilgi, bilgi belirteci ("cookie") formatında ya da benzeri türden dosyada olabilir. HIZLI KREDİ tarafından konulan cookie'ler, ÜYE ile sözleşme feshi gerçekleşse bile hizlikredi.net.tr sitesinde yer almaya devam edecektir.

G. HIZLI KREDİ LOGOSUNUN KULLANIM KOŞULLARI

a) ÜYE yapacağı her türlü tanıtımda HIZLI KREDİ’in ismini, logosunu, HIZLI KREDİ’nin yazılı müsaadesi olmadan kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
b) HIZLI KREDİ yazılımı ve web sitesinin içeriğini ve tasarımını ÜYE’ye verilen hizmeti aksatmamak şartıyla değiştirme hakkını saklı tutar.
c) ÜYE kendi web sitesinde, HIZLI KREDİ’nin elektronik ticaret adını ve logosunu kendisine bildirildiği takdirde yayınlayacağını kabul etmektedir.

H. ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLAR
I. GENEL ESASLAR
a) ÜYE, PORTALın mevcut yazılımı aracılığıyla otomatik olarak belirlenen hizmet bedelini kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedir.
b) ÜYE, PORTAL’daki işlemi onayladığında ve HIZLI KREDİ yazılımı aracılığıyla ödeme yöntemini seçtiğinde otomatik olarak bu işlemden dolayı borçlandırıcı bir işlem yaptığını, bu sebeple de ödeme yükümlülüğü altına girdiğini kabul etmektedir.
c) ÜYE, PORTAL’da belirlenen paketlerin ödemelerini kredi kartı veya Havale / EFT yöntemleriyle gerçekleştirdikten sonra, paketler kullanıma açılır.
d) Kredi kartı ile yapılan işlemlerde paketin kullanıma açılması anlık, Havale / EFT ile ilgili yapılan işlemlerde, paketin kullanıma açılması 1(bir) iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

II. MALİ HÜKÜMLER
A) Komisyon Tutarı: HIZLI KREDİ, Portal üzerinde kayıtlı yazılım kullanılarak yapılan her işlem üzerinden komisyon alma hakkında sahiptir.
B) Komisyon ve Sabit Ücretteki Artışlar: ÜYE, HIZLI KREDİ’nin komisyon ve diğer komisyon bedelini etkileyecek hizmet bedellerini sözleşmeye konu işleme onay vermekle kabul eder.

I. DEĞİŞİK HÜKÜMLER
a) HIZLI KREDİ Genel İşlem Koşulları veya diğer Sözleşme eklerine ilişkin değişiklikleri hizlikredi.net.tr adlı PORTAL’da ilan edilir ve elektronik ticaret yazılımına dair yeni sürümlerini bu sitede yayımlayabilir. Buna ek olarak yapılan değişiklikler ÜYE’ye bildirilecektir.
b) İşbu Genel İşlem Koşullarının herhangi bir hükmünün herhangi bir nedenle geçersiz olması hâlinde, diğer hükümlerin veya Sözleşmenin uygulanabilirliği ve/veya geçerliliği bu geçersizlikten etkilenmeyecektir.
c) Taraflar arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların hallinde delil olarak HIZLI KREDİ’in ticari kayıtları ve belge düzeni esas alınacağı gibi ayrıca hizlikredi.net.tr sitesine ilişkin her türlü elektronik kayıt da delil olarak ibraz edilebilecektir. Bu düzenleme Delil Sözleşmesi hükmündedir.
d) Taraflar işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Ticaret Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul etmişlerdir.