HIZLI KREDİ BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Uyarı

Hızlı Kredi web sitesine veya bağlı mobil uygulamalarına (kısaca “Portal” olarak anılacaktır) giren ya da Portal’daki formları dolduran her kullanıcı Hızlı Kredi Bayilik Sözleşmesinde yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Bu hükümleri kabul etmiyorsanız, Portal’ı kullanmayız.

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu “Bayilik Sözleşmesi” bir tarafta adresi (Bundan sonra kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Binbaşı Reşatbey Mh. Akçay Cd. No:57 Gaziemir / İzmir adresinde mukim, İzmir Ticaret Sicil Memurluğu 235260 sicil numarasında (MERSIS No: 0649116899300001) kayıtlı Otovitrin Otomotiv A.Ş. (Bundan böyle kısaca "Hızlı Kredi" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayarak www.hizlikredi.net.tr internet sitesine (Bundan böyle kısaca “Site” olarak anılacaktır.) Bayi olan internet kullanıcısı (Bundan böyle kısaca “Bayi” olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. Bayinin Sözleşme’ye elektronik olarak onay vermesi, ıslak imza ve kaşeli şekilde Hızlı Kredi şirket merkezine evrakın ulaşması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girecektir.

Bayi, Site’ye üye olmakla, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve Sözleşme hükümlerini hür iradesiyle onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu ve kapsamı, Hızlı Kredi tarafından Portal üzerinden sunulan hizmetler ile tarafların hak ve yükümlülüklerine ilişkindir.

Bayi, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal’da yer alan Bayiliğe ve hizmetlere ilişkin Hızlı Kredi tarafından belirtilen her türlü şartı da kabul etmiş sayılır. Sözleşmede belirtilen koşulları Hızlı Kredi herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Hızlı Kredi tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği Portal hizmetlerinden yararlanan ve Portal’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Bayi, bahsi geçen beyan ve şartlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3. "HIZLI KREDİ" HİZMETLERİ

Hızlı Kredi, Bayi’lere ve her ne nam ve ad altında olursa olsun Portal’ı kullanan her gerçek ve/veya tüzel kişiye ikinci el motorlu taşıtların satışına ilişkin elektronik ticaret hizmeti vermek ve satışına aracılık etmektedir. Bu amaçla, taşıtlarının satışına yönelik süreçleri kolaylaştırmak, Bayilere ait ve portalda yer alan araçların satışına aracılık etmek amacıyla yan hizmetler vermektedir.

Hızlı Kredi web sayfası ya da uygulamasında, Hızlı Kredi Bayilerine aracılık faaliyeti şeklinde yapılan şu hizmetler sunulmaktadır: sanal POS aracılığıyla ödeme alma, tramer sorgulama, kasko ve trafik sigortası teklifi alma, kredi ve finansman aracılık hizmeti gibi hizmetler yer almaktadır.

Hızlı Kredi, Bayilerinin www.hizlikredi.net.tr aracılığı ile satacağı araçlar için Bayilerin müşterilerine bireysel veya ticari taşıt kredisi finansmanını, kredi giriş ekranları ile sağlamak ve Bayilerinin müşterilerine yönelik yapacağı ödemeler için araç satışlarını artırabilmesi adına araç satın alacak kişilerin gerektiğinde kredi kartı ile taksitli ödeme yapabilmesini sağlayacak sanal POS hizmeti vermek gibi hizmetler sunabilir.

1- Sanal POS Hizmeti

İşbu sözleşme hükümleri kapsamında sunulan hizmetlerle gerçekleşecek araç satışına ilişkinin ödemenin, aracı satın alan müşteri tarafından Hızlı Kredi’ye ait sanal POS üzerinden gerçekleştirilmesi mümkündür.

Hızlı Kredi tarafından sağlanan Sanal POS hizmeti ile, aracı satın alan müşterinin kredi kartından tahsil edilecek ücret, gerekli kesintiler yapıldıktan sonra Bayinin hesabına aktarılacaktır.

Sanal POS ödeme sisteminin tercih edilmesi halinde doğabilecek hukuki, cezai ve idari ihtilaftan, 3. şahısların uğradığı ve/veya maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm diğer masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), tazminat ödemeleri ve idari yaptırımlar ve para cezalarından Bayi sorumlu olup, hiçbir şekilde Hızlı Kredi sorumlu tutulamaz.

Hızlı Kredi, Bayi ile kart hamili müşteri arasında alışveriş konusu olan mal ve hizmetin kalitesi, miktarı, teslimi, cinsi, fiyatı gibi konuları bilme ve anlaşmazlıklarda taraf olma durumunda değildir.

Kart hamili müşteriler veya üçüncü kişiler tarafından alışveriş konusu mal ve hizmetin belirtilen durumları ile ilgili ileri sürülebilecek her türlü talep ve iddiadan dolayı Hızlı Kredi’nin bir zararının oluşması halinde Bayi, söz konusu zararların tamamını, hiçbir yasal mercii hükmüne gerek kalmaksızın, Hızlı Kredi’nin ilk talebinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve def’aten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Sanal POS ödeme hizmeti üzerinden gerçekleşecek satış işlemine konu araca ilişkin Bayinin beyan ve taahhütlerinin gerçeği yansıtmaması ya da bunlara uymaması, araçta ayıp bulunması veya sonra ortaya çıkması durumunda Hızlı Kredi’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bayi, söz konusu hukuka aykırılık nedeniyle meydana gelen zararı tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

2- Araç Hasar Sorgulama

Araç Hasar Sorgusu: Plaka ve şasi no ile araç hasar geçmişine dair hasar tarihi ve hasar tutarı bilgisi sorgulanır.

Hasar Değişen Araç Detay Sorgusu: Plaka ve şasi no ile aracın markası, modeli plaka değişimi olup olmadığı, hangi illerde tescil kaydının olduğu, araç türü değişimi olup olmadığı, son sahip süresi, yürürlükte kaskosunun olup olmadığı, trafiğe çıkış tarihi, toplam kaskolu ve kaskosuz olduğu süre sorgulanır.

Parça Sorgusu: Plaka, şasi no ve hasar tarihi ile aracın kazaya ait eksper raporunda yer alan parça adı, parça türü, adet, km, toplam işçilik tutarı sorgulanır.

Araç sorgulaması, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından sağlanan bir hizmet olup, bu servis kapsamında sağlanan bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle Hızlı Kredi’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hızlı Kredi, internet sitesinde her sorgulama başına alınan sorgulama bedelini, kendi gördüğü lüzum üzerine ve/veya servis sağlayan SBM’nin tarifelerinde yapmış olduğu artış ve veya indirim oranında her zaman değiştirme hakkına sahiptir.

Sorgu sonucu başarıyla oluşturulan hiçbir hasar sorgusu için ücret iadesi yapılmaz.

Bayi, yaptığı sorgularda elde ettiği bilgileri aynen ya da farklı şekillerde hiçbir şekilde depolayamaz, geçmiş sorgulama sonuçlarını saklayıp aynı amaç ya da farklı amaçlar için kullanılamaz.

Bayi, SBM tarafından yayınlanmış olan kullanım şart ve koşullarına uymakla yükümlü olup verilen hizmeti amacı dışında, kâr amaçlı kullanamaz. Bayi bu yükümlülüğü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararı karşılamakla yükümlüdür.

3- Kasko ve Trafik Sigortası

İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde, ilgili sigorta şirketi tarafından sözleşmeye konu araca kasko ve trafik sigortası yaptırılması amaçlanmaktadır.

Hızlı Kredi’in işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu kasko ve trafik sigortası sözleşmelerinin yapılmasına yönelik sigorta şirketleri tarafından verilecek hizmetlere ilişkin Bayinin Portal üzerinden pratik bir şekilde irtibatını sağlamak ile sınırlıdır.

Sigorta poliçeleri ilgili sigorta şirketi ve Bayi arasında düzenlenecek olup ilgili poliçe ve sözleşmeler kapsamında doğacak hak ve sorumluluklar ilgili sigorta sözleşmesinin taraflarına ait olup Hızlı Kredi bu sözleşmelerin tarafı değildir. Bunların ifasında Hızlı Kredi’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmetin satın alınmış olması Hızlı Kredi’in, sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Hızlı Kredi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Hızlı Kredi, sigorta teminatı vermemektedir.

İptal talebi, poliçe düzenlenen günden itibaren hesaplanarak sigorta şirketinin belirlediği tutarda kesinti yapılmak suretiyle işleme alınmaktadır. Konu ile ilgili her türlü yasal sorumluluk Bayi ile birlikte iptal başvurusu yapan sigortalıya aittir.

Bayi, Hızlı Kredi’nin sağlamış olduğu bilgilerden yararlanmak suretiyle üçüncü şahıslardan edinmiş olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan Hızlı Kredi’nin hiçbir surette sorumlu olmadığını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Hızlı Kredi’ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında Hızlı Kredi’yi şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.

Poliçe şartları, teminatlar, sigorta primi oranı ve miktarları ile ilgili olarak Portal’da yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinin sağladığı bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde, Hızlı Kredi’den bu hususta herhangi bir talepte bulunulamayacaktır. Bu kapsamda Hızlı Kredi, sigorta şirketlerinin, Portal’da yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez.

Hızlı Kredi, Bayi tarafından işbu Hizmet’e ilişkin iletilen veya Portal’a yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerinin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak maddi veya manevi hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, Portal’dan alışveriş yapan Bayinin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Hızlı Kredi’nin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Portal’ın ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Hızlı Kredi, sigorta tazminatı veya tazminata ilişkin avans ödeyemez. Poliçeler Portal üzerinden Bayi tarafından basılmak sureti ile teslim alınmış olur. Poliçe asıllarının Bayi tarafından ayrıca istenmesi durumunda, poliçe asılları Bayinin adresine gönderilir. Bayi, poliçe türünün veya içeriğinin seçiminde Portal’da görülen ve hizmetin sunumuna aracılık eden acenteye ait telefon numarasından danışmanlık hizmeti alabilir.

MADDE 4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bayi, Portal’da yer alan hizmetlerden faydalanırken mer’i mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer Bayileri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak duracağını ve Portal’da verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

Bayi, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini, üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.

Bayi, Bayilik hesabını, şifresini ve kullanımını üçüncü kişilere devredemez. Ayrıca başka Bayilerin Portal kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.

Hızlı Kredi'nin yürürlükteki mevzuat gereği resmi makamlara bilgi verme zorunluluğu bulunduğu durumlarda, resmi makamların usulüne uygun olarak bu bilgileri talep etmesi halinde, Bayi kullanıcılara ait gizli / özel / ticari bilgileri resmi makamlara açıklama yetkisine sahip olacaktır. Bayi bu nedenle, herhangi bir tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Bayi’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Portal’dan edindiği bilgilerden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Portal’a erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan Hızlı Kredi sorumlu değildir.

Bayi, Portal çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, Portal’a yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer Bayi ve internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.

Portal’da, bu siteden tamamen bağımsız ve Hızlı Kredinin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine ait linkler bulunabilir. Hızlı Kredi, bu sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler, işlenen bilgiler veya bunların içeriği hakkında Hızlı Kredi herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bayinin bu web sitelerine erişimi tamamen kendi sorumluluğunda ve Hızlı Kredinin izni dışındadır.

Portalı kullanırken, İnternet platformunun işlevini etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya diğer uygulamalar kullanamaz. Kullanıcı makul olmayan veya aşırı altyapı yüklerine neden olabilecek herhangi müdahalede bulunamaz. Hızlı Kredi İnternet platformunda yer alan içerik, kopyalanamaz, aktarılamaz, kullanılamaz veya çoğaltılamaz. Bu hüküm ayrıca "robot/gezgin" (robot/crawler) arama motoru kopyaları, "ekran kazıyıcı" (screen scraping) ve diğer otomatik cihazlar için de geçerlidir.

Portal’ın sayfa yerleşimi sadece Hızlı Krediden önceden yazılı izni ile çoğaltılabilir ve/veya diğer sitelerde kullanılabilir.

Hızlı Kredi’nin sağladığı hizmetlerden alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve havale/EFT ya da güvenli elektronik ödeme kullanılarak tahsil edilecektir. Bayinin Hizmetler’i kullanmaya başlaması, Portal’da yer alan kontör paketlerinin bedellerinin eksiksiz ve tamamen ödenmesine bağlıdır.

Bayi, Portal’da yer alan Hizmetler’den yararlanmasından kaynaklanabilecek tüm vergiler, harç, banka komisyonu gibi ödemelerin tamamını ilgili kurum/kuruluşlara yapmayı kabul ve taahhüt eder. Hızlı Kredi, paket satış bedeli karşılığı fatura keserek Bayi’ye iletecektir.

Bayi, kendilerine özel kullanıcı hesabı tesis edilen çalışanlarının kullanıcı ad ve şifrelerini Portal’ın hiçbir surette üçüncü kişilerle paylaşmamalarını ve/veya Portakl’ı üçüncü kişilere hiçbir şekilde kullandırmamalarını ve/veya yazılım kodunu (kaynak kod) öğrenmesi halinde hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşmamalarını sağlayacaktır. İşbu hükme aykırılık halinde Bayi, Hızlı Kredi nezdinde oluşabilecek her türlü zararı tazmin etmeyi ve herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın Hızlı Kredinin ilk yazılı talebi üzerine Hızlı Krediye nakden ve defaten asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Taraflar, söz konusu cezanın ifaya eklenen ve ifa ile istenebilir cezai tazminat olduğu hususunda mutabıktırlar.

Hızlı Kredi, anlaşmalı olduğu kurumların sistemleri üzerinden yapılan sorgulamalar sonucu elde edilen ve yine Bayiler tarafından Hızlı Kredi’ye iletilen veya Portal üzerinden Bayi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgi ve içeriklerin eksik, yanlış veya hatalı olmasından, sorguların geç iletilmesinden veya yayımlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Bayi, Bayilik hesabını, kullanımını ve/veya işbu sözleşmeyi üçüncü kişilere devredemez. Ayrıca Bayi, iş bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen dahi olsa devredemez.

Hızlı Kredi, Bayinin Portal’da yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Bayi, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

Taraflar; işbu sözleşme tahtında elde etmiş oldukları kişisel verileri sözleşmenin amacına uygun ve yalnızca bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyebileceklerini, sözleşmenin amacına uygun olmayan veri işleme faaliyetinde hiçbir suretle bulunmayacaklarını ve işleme amacı sona eren kişisel verileri işleme amacının sona ermesiyle ve her halde mevzuatta öngörülen yasal sürenin sonuna gelinmesiyle birlikte derhal imha edeceklerini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bununla birlikte Taraflar, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alır.

Taraflar, birbirlerine faaliyetleri kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde başta sağlık verileri ve fakat bunlarla sınırlı olmayan özel nitelikli kişisel veriler (“ÖNKV”) olmak üzere her türlü kişisel veriyi yetkisiz üçüncü kişilerin erişimine sunmayacak ve bu amaçla gerekli her türlü idari ve teknik çalışmayı eksiksiz ve gereğine uygun bir şekilde yerine getirecektir.

Bayi, işbu sözleşmenin ifasıyla bağlantılı olarak Hızlı Kredi tarafından işlenen Bayi ve çalışanlarına ait kişisel verilere ilişkin olarak kendisine gerekli aydınlatmanın yapıldığını, söz konusu aydınlatma faaliyetleri ile kişisel verilerinin hangi şekilde ve şartlar altında işlenebileceğini anladığını, bu veri işleme faaliyetleri karşısındaki hangi yasal haklara sahip olduğunun farkında olduğunu ve bunları ne şekilde kullanacağını anladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Taraflar, Bayi tarafından işbu sözleşme dışında Bayi’nin araç satış işlemleri için sözleşme akdettiği üçüncü kişi müşterilere ilişkin Portal üzerinden ve farklı yollarla işlenen kişisel verilerin işlenmesine ve muhafazasına yönelik Hızlı Kredi’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, söz konusu üçüncü kişi müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin güvenlik ve gizliliklerinin sağlanması adına KVKK mevzuatı uyarınca gerekli olan her türlü idari ve teknik tedbirin alınmasından münhasıran Bayi’nin sorumlu olduğunu, söz konusu üçüncü kişi müşterilerin kişisel verilerin işlenmesi süresince ortaya çıkacak veri ihlallerinden hiçbir suretle Hızlı Kredi’nin sorumlu olmayacağını, bu sebeple Hızlı Kredi tarafından zararın karşılanmasının gerektiği veya adli ve idari makamlarca Hızlı Kredi’ye hükmedilecek her türlü idari para cezasını ödemesi hallerinde ödenen tutarının tamamı için Hızlı Kredi’in Bayi’ye rücu hakkının saklı olduğunu ve böyle bir durumda Hızlı Kredi’nin ilk talebi üzerine ödenen tutarının tamamının Bayi tarafından Hızlı Kredi’ye derhal, nakden, peşinen, defaten ve eksiksiz bir şekilde ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Taraflar işbu madde kapsamındaki ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini hiçbir şekilde yerine getirmemesi veya eksik ya da yanlış bir şekilde yerine getirmesinden kaynaklı olarak kendileri ve/veya ilgili kişi nezdinde ortaya çıkabilecek ve/veya çıkmış her türlü zararın tamamı için birbirine karşı sorumlu olacaktır. İhlale sebep olan taraf bu şekilde ortaya çıkan her türlü zarar için zarara uğrayan tarafa karşı nakden, peşinen ve derhal tazminat ödeme yükümlüsü olacak ve sebep olduğu söz konusu hukuka aykırılıklardan dolayı diğer tarafın üçüncü kişilere yönelik yapmış olduğu tazminat ödemeleri karşısında da ödenen tazminatın tamamı için kendisine rücu edilebileceğini peşinen kabul etmektedir.

Bayi’nin müşterilerine Platform üzerinde yer alan “Kredi ve Finansman Hizmetini” sunmak istemesi halinde bu hizmetin sunucusu olan kredi kuruluşu ile Hızlı Kredi arasında olan sözleşme hükümleri uyarınca Bayi, Hızlı Kredi’nin talimatlarına uygun davranmayı ve davranmaması halinde Hızlı Kredi’nin söz konusu kredi kuruluşu veya 3. Kişiler nezdinde sahip olduğu tüm yükümlülüklere karşı Hızlı Kredi’ye def’aten tazmin etmeyi kabul eder.

MADDE 5. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu sözleşme, Bayi’nin sözleşmeyi imzalamasıyla yürürlüğe girer ve Hızlı Kredi^nin Bayi’nin Bayiliğini iptal etmesi ve/veya Portal’da sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

MADDE 6. SÖZLEŞME’NİN FESHİ

Bayi’nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen dahi olsa aykırı davranması durumunda Hızlı Kredi, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Bayi’nin Bayiliğini iptal edebilir ve Bayi’nin Portal’dan aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Bayi, Hızlı Kredi’den hiçbir hak ve talepte bulunamaz. Hızlı Kredi, doğmuş/doğacak her türlü zararını Bayi’den talep etmeye yetkilidir. Hızlı Kredi, işbu zararlarını Bayi’nin vermiş olduğu Hizmet Bedeli’ni herhangi bir bildirime gerek olmaksızın irat kaydederek tazmin etmeye yetkilidir. Bayi, bu hususa itiraz edemez. Bayi’nin sorumluluğu Hizmet Bedeli miktarıyla sınırlı değildir.

MADDE 7. PORTAL KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Bayi ve diğer kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Bayi ve kullanıcıların, Portal’da yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Bayi ve kullanıcılar Portal dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Hızlı Kredi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedirler.

Hızlı Kredi, gerekli gördüğü zamanlarda hizmeti geçici bir süre ile askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Hızlı Kredi’in Bayiye karşı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bayiliğin geçici süreyle askıya alınması ve/veya durdurulması sözleşmenin geçerliliğini yitirdiği anlamına gelmemektedir. Hızlı Kredi geçici süre ile askıya aldığı hizmeti tekrardan aktif hale getirmekte serbesttir. Hızlı Kredi’nin işbu sözleşme tahtında öngörülen herhangi bir hakkını kullanmaması ve/veya işbu sözleşmede yer alan herhangi bir hükmün herhangi bir zamanda ifasını talep etmemesi hiçbir şekilde işbu hakkını daha sonradan icra etmeye ilişkin hakkının geçerliliğini etkilemeyecek ve/veya bunlardan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Bayi, hizmetin geçici süre ile askıya alınmış olmasının işbu sözleşme tahtındaki yükümlülüklerine halel getirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Portal dahilinde üçüncü kişi ve kurumlar tarafından sağlanan hizmetlerden; Bayi tarafından oluşturulan teklif, listeleme, bilgi formu, ilanlardan dolayı Hızlı Kredi’nin, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, Hızlı Kredi çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, Hızlı Kredi yetkili satıcılarının hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi veya kurum tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Hızlı Kredi, üçüncü kişi ve kurumlar tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Portal’da kurulan linkler, Hızlı Kredi’nin diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğu veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiği, onlar adına hareket ettiği veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiği ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğu anlamına gelmemektedir. Hızlı Kredi tarafından doğrudan verilmeyen hiçbir taahhüt Hızlı Kredi için bağlayıcı değildir.

Hızlı Kredi, Portal’da yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. Portal’da yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Hızlı Kredi, bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Hızlı Kredi, Bayiye ait ve Bayiye Portal’ı kullanmasına ilişkin bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, Bayi talep ettiği takdirde, teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarları değiştirilebilir.

Portal’ın kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Hızlı Kredi ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu tutulamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Hızlı Kredi, Portal’ın içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bayi ve kullanıcılar, Portal dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Hızlı Kredi’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

Kullanıcılar, Portal dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Bayi veya Hızlı Kredi’nin ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

Hızlı Kredi, Portal üzerinden Bayi ve kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri site üzerinde yayımlanan "Gizlilik Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Hızlı Kredi aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, Portal’ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

Portal üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla Hızlı Kredi veri tabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak Hızlı Kredi veri tabanından bilgi çeken kişiler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince savcılık nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır.

Portal üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veri tabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya Hızlı Kredi’nin yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; Hızlı Kredi’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Hızlı Kredi veri tabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Hızlı Kredi’nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

MADDE 8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Portal’ın (sınırlı olmamak kaydıyla Hızlı Kredi veri tabanı ve Hızlı Kredi ara yüzü tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden Hızlı Kredi’nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) Hızlı Kredi’ye ait ve/veya Hızlı Kredi tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, Hızlı Kredi hizmetlerini, Hızlı Kredi bilgilerini ve Hızlı Kredi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Hızlı Kredi’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Portal Kullanım Koşulları dahilinde Hızlı Kredi tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde Hızlı Kredi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu Portal Kullanım Koşulları dahilinde Hızlı Kredi tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde Hızlı Kredi; Hızlı Kredi hizmetleri, Hızlı Kredi bilgileri, Hızlı Kredi telif haklarına tabi çalışmaları, Hızlı Kredi ticari markaları, Hızlı Kredi ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

MADDE 9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEMELER

İşbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk Kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Bayi, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Hızlı Kredi veri tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, Hızlı Kredi’yi yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Sözleşme Hızlı Kredi tarafından Portal içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Bayi ve diğer kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini onaylamak ve Portal’ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Hızlı Kredi, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Portal üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer.